Onze Kernwaarden

Samenwerken Door samen te werken kun je een doel bereiken en elkaar versterken. Leerlingen leren mét en van elkaar. Ook binnen het team wisselt men kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. Samen met hen én het kind bepalen wij op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen passend binnen de mogelijkheden van onze school.

Plezier Samen lachen of plezier hebben geeft een gevoel van verbondenheid, ieders talent wordt gewaardeerd. Leerlingen die met veel plezier naar school gaan, zullen beter tot ontwikkeling komen. Wij stimuleren het plezier in school door ervoor te zorgen dat leerlingen lessen zo veel mogelijk op niveau krijgen aangeboden, dat lessen eigentijds zijn en een beroep doen op een zelfontdekkende houding van de leerlingen. Deze lessen zijn afwisselend met betrekking tot inhoud en werkvormen. Hierbij willen wij aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Leren doen wij zowel binnen als buiten het schoolgebouw.

Persoonlijke ontwikkeling Wij mogen en kunnen ons op eigen wijze ontwikkelen, zodat wij kunnen functioneren in de huidige maatschappij en de maatschappij van de toekomst. Wij leren met vallen en opstaan. Wij willen onze leerlingen laten groeien op het gebied van sociaal emotionele, cognitieve, motorische en creatieve ontwikkeling. Het team streeft naar professionele groei, door eigen kwaliteiten te kennen en zichzelf te blijven ontwikkelen.

Veiligheid Dit betekent voor ons een omgeving waarin iedereen kan, mag en durft te zijn wie hij of zij is. Wij zijn alert op pesten en discrimineren. Wij voeren een preventief en actief beleid op deze onderdelen in al zijn vormen. Wij willen onze leerlingen een veilige leeromgeving bieden, waarin het vertrouwen in elkaar merkbaar is.

Aandacht Door aandacht te krijgen voelt een leerling zich gezien. Door aandacht te geven aan leerlingen, helpen wij hen zichzelf te ontwikkelen. Wij werken samen en tonen oprechte belangstelling. Wij kijken en luisteren naar elkaar. Vanuit betrokkenheid komen wij tot een goede relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers.

Respect Dit is omzien naar en rekening houden met ieders eigenheid. Zo hebben wij een plezierige samenwerking, aandacht voor elkaar, een veilige omgeving en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Wij geven de leerlingen op onze school het goede voorbeeld door op een positieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan. Hierbij vinden wij het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.