Informatie van de MR/GMR

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert over of stemt in met bepaalde beleidsontwikkelingen binnen de school. De belangen van ouders (en hun kinderen) worden meegenomen in besluiten die de school neemt.

De MR is een gekozen raad met een personeels- en oudervertegenwoordiging. De directeur van de school is adviseur en gesprekspartner van de MR.

Leden nemen in principe voor drie jaar zitting.

De MR vergadert ongeveer een keer per zes weken. Andere ouders mogen daarbij aanwezig zijn, behalve wanneer van tevoren wordt aangekondigd dat het een besloten bijeenkomst betreft.

De MR legt verantwoording af middels de notulen en een jaarverslag, die beide via de website beschikbaar worden gesteld.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelende orgaan waarin ouders en leerkrachten van alle Groeilingscholen vertegenwoordigd zijn.

De GMR geeft advies over of verleent instemming met onderwerpen die alle Groeilingscholen raken.

De leden vergaderen iedere twee maanden met de algemeen directeur van de Groeiling over zaken als de begroting, het ICT-beleid, het formatieplanbeleid of de vervangingspool.